فناوری هات روم(Hot Room)

فناوری پیشرفته در تمامی مراحل ساخت و کنترل کیفیت از ویژگی هایی است که فریجیدا همواره در فرآیندهای خود به آن توجه داشته ا...

ادامه مطلب